Strategie školy

Cíl Jakým způsobem tohoto cíle chceme dosáhnout
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a  motivovat je pro celoživotní učení   Rozvojem postojů, dovedností a způsobů  rozhodování dosáhneme metodami, které umožňují přímou zkušenost. Zejména půjde o různá pozorování, rozmanité pokusy, projekty a poznávací výlety Poskytnutím dostatku informačních zdrojů a učebních impulsů s volným přístupem – bohatá knihovna, Internet, nabídka výletů. Propojením informací se skutečným životem prostřednictvím projektů Nabídkou samostatnosti, výběru a možnosti organizovat vlastní činnost. Přenesením části odpovědnosti za výsledky práce přímo na děti Respektováním vlastního úsudku, iniciativy, tvořivosti Rozvojem komunikačních dovedností spoluprací, prací v týmu Poznáváním vlastních možností, individuálním zvyšováním hranic vlastních výkonů. Umožněním prezentace vlastních výsledků Výběrem přiměřeného učiva Hodnocením zejména prostřednictvím vlastního sebehodnocení žáka, hodnocením pokroku Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost.  
2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů   Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě, děti budou muset poznatky objevit prostřednictvím rozmanitých činností. Děti objeví souvislosti mezi jevy uplatňováním mezipředmětových vztahů. Přechodem  k aktivizujícím metodám Řešením problémů na základě kritického zhodnocení informací Respektováním netradičních způsobů řešení Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan). Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.  
3. Vést žáky  všestranné, účinné a otevřené komunikaci   Komunikací    různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržováním etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů) Spoluprací a společným prožíváním Poznáváním sebe a vztahů k jiným Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými málotřídkami a jinými subjekty ( např. sportovní oddíly..)
4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých   Stanovením jasných pravidel soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce Atmosférou demokracie a přátelství Kooperativní výukou, spoluprací Osobní odpovědností za výsledky společné práce Spoluprací s rodiči a dalšími partnery Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.  
5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné,  svobodné  a zodpovědné  osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti     Samostatným rozhodováním a nesením důsledků svých rozhodnutí Dodržováním zásad slušného chování, respektováním individuálních zvláštností Prosazováním názorů vhodnými formami, které neuráží a neubližují Učením se vhodné argumentaci Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Žáky vedeme k třídění odpadů, k vnímání potřeb přírody. Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby.  
6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet  vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě     Chápáním bohatství a složitosti citového života, rozvíjením citové otevřenosti vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí Orientací ve vlastním citovém životě a vztazích Rozvíjením schopnosti vyjadřovat své pocity Projevováním ohleduplného a citlivého vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám na základě poznání Součástí výuky jsou projekty, které vedou děti k prožívání nových situací, experimentů, vnímání ostatních a také je vedou k vyjádření skutečných pocitů.
7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný   Čistotou a příjemným vzhledem prostředí školy Bezpečným prostředím Podílem všech na úpravách prostředí Vhodným zázemím Organizací denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) Zdravým stravovacím a pitným režimem, poznáváním a prosazováním zdravého životního stylu Relaxačními a pohybovými přestávkami Důslednou prevencí šikany a násilí Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání Respektováním individuálních rozdílů Děti i dospělí spolupracují při návrzích úprav školy i okolí, při plánování akcí. Využíváme školní zahrady k relaxačním pobytům, k poznávání zákonitostí přírody,některé projekty jsou zaměřeny na zdravý životní styl, většina vede k poznání, že péče o udržitelný rozvoj je záležitostí všech.
8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi   Poznáváním principů fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřeností vůči spolužákům  a ostatním lidem Solidaritou s druhými Rozvíjením kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Integrací, rozvíjením schopnosti empatie a schopnosti porozumět jiným kulturám Ohleduplností vůči starým a nemocným lidem Děti se učí prostřednictvím výuky i projektů vystupovat jako rovnoprávní občané, učí se vyjadřovat své postoje k některým jevům a také zdůvodňovat své chování.
9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňováním sebehodnocení žáků Osvojováním základních pracovních dovedností a návyků Prací s různými formami záznamů a plánováním Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi pro budoucnost.