Strategie školy

Cíl Jakým způsobem tohoto cíle chceme dosáhnout
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a  motivovat je pro celoživotní učení

 

Rozvojem postojů, dovedností a způsobů  rozhodování dosáhneme metodami, které umožňují přímou zkušenost. Zejména půjde o různá pozorování, rozmanité pokusy, projekty a poznávací výlety

Poskytnutím dostatku informačních zdrojů a učebních impulsů s volným přístupem – bohatá knihovna, Internet, nabídka výletů.

Propojením informací se skutečným životem prostřednictvím projektů

Nabídkou samostatnosti, výběru a možnosti organizovat vlastní činnost. Přenesením části odpovědnosti za výsledky práce přímo na děti

Respektováním vlastního úsudku, iniciativy, tvořivosti

Rozvojem komunikačních dovedností spoluprací, prací v týmu

Poznáváním vlastních možností, individuálním zvyšováním hranic vlastních výkonů.

Umožněním prezentace vlastních výsledků

Výběrem přiměřeného učiva

Hodnocením zejména prostřednictvím vlastního sebehodnocení žáka, hodnocením pokroku

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch..

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost.

 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

 

Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě, děti budou muset poznatky objevit prostřednictvím rozmanitých činností.

Děti objeví souvislosti mezi jevy uplatňováním mezipředmětových vztahů.

Přechodem  k aktivizujícím metodám

Řešením problémů na základě kritického zhodnocení informací

Respektováním netradičních způsobů řešení

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan).

Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.

 

3. Vést žáky  všestranné, účinné a otevřené komunikaci

 

Komunikací    různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.)

Dodržováním etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů)

Spoluprací a společným prožíváním

Poznáváním sebe a vztahů k jiným

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými málotřídkami a jinými subjekty ( např. sportovní oddíly..)

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 

Stanovením jasných pravidel soužití ve škole – práva, povinnosti, sankce

Atmosférou demokracie a přátelství

Kooperativní výukou, spoluprací

Osobní odpovědností za výsledky společné práce

Spoluprací s rodiči a dalšími partnery

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.

 

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné,  svobodné  a zodpovědné  osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

 

 

Samostatným rozhodováním a nesením důsledků svých rozhodnutí

Dodržováním zásad slušného chování, respektováním individuálních zvláštností

Prosazováním názorů vhodnými formami, které neuráží a neubližují

Učením se vhodné argumentaci

Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Žáky vedeme k třídění odpadů, k vnímání potřeb přírody.

Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby.

 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet  vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

 

 

Chápáním bohatství a složitosti citového života, rozvíjením citové otevřenosti vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí

Orientací ve vlastním citovém životě a vztazích

Rozvíjením schopnosti vyjadřovat své pocity

Projevováním ohleduplného a citlivého vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám na základě poznání

Součástí výuky jsou projekty, které vedou děti k prožívání nových situací, experimentů, vnímání ostatních a také je vedou k vyjádření skutečných pocitů.

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

 

Čistotou a příjemným vzhledem prostředí školy

Bezpečným prostředím

Podílem všech na úpravách prostředí

Vhodným zázemím

Organizací denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová)

Zdravým stravovacím a pitným režimem, poznáváním a prosazováním zdravého životního stylu

Relaxačními a pohybovými přestávkami

Důslednou prevencí šikany a násilí

Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání

Respektováním individuálních rozdílů

Děti i dospělí spolupracují při návrzích úprav školy i okolí, při plánování akcí. Využíváme školní zahrady k relaxačním pobytům, k poznávání zákonitostí přírody,některé projekty jsou zaměřeny na zdravý životní styl, většina vede k poznání, že péče o udržitelný rozvoj je záležitostí všech.

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

Poznáváním principů fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti

Otevřeností vůči spolužákům  a ostatním lidem

Solidaritou s druhými

Rozvíjením kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti

Integrací, rozvíjením schopnosti empatie a schopnosti porozumět jiným kulturám

Ohleduplností vůči starým a nemocným lidem

Děti se učí prostřednictvím výuky i projektů vystupovat jako rovnoprávní občané, učí se vyjadřovat své postoje k některým jevům a také zdůvodňovat své chování.

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při  rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňováním sebehodnocení žáků

Osvojováním základních pracovních dovedností a návyků

Prací s různými formami záznamů a plánováním

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi pro budoucnost.