Vize školy

Škola, jak ji chápeme, má být místem klidu, pohody a bezpečí, které umožňuje maximální rozvoj dětí s různým nadáním a které nenásilnou formou v dětech probouzí tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost spolupráce, sebereflexe, empatie, schopnost zaujmout postoj, pochopit souvislosti, adekvátně reagovat na vzniklou situaci, vnímat vše, co nás obklopuje. Všichni mají příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitost světa, rozvinout zvídavost a fantazii, naučit se všestranné komunikaci, která povede k seberealizaci a rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů. Společně poznáváme, že každý vidí skutečnost svýma očima, vnímá ji jiným způsobem, uvědomuje si a vyznává jiné hodnoty, že jsme každý jiný. Učíme  žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, což znamená více činnostního učení se zaměřením na praxi. Zavádíme do výuky různorodé metody tak, aby odpovídaly cílům, pracujeme i metodou kooperativního a projektového vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Připravujeme děti pro budoucí život v EU a posilujeme výuku cizích jazyků. Vedeme děti k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání. Pracujeme s různými zdroji informací, připravujeme žákům formuláře, které jim umožní strukturovat nové poznatky,plánovat práci, svou práci hodnotit a zejména vycházíme ze specifika málotřídní školy- žáci různých úrovní spolupracují při řešení úkolu či projektu společně. Prosazujeme zdravý životní styl. Dodržujeme spolu s dětmi dohodnutá pravidla, pracujeme na úkolech společně. Věnujeme všem žákům stejnou péči. Přičemž nízký počet žáků ve třídě, i když rozdílné úrovně, usnadňuje výrazně individuální přístup, který pramení z víry ve schopnosti každého žáka a který není omezující ani stresující. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v přirozené skupině, (škola přirozeně kopíruje běžný život – v každé třídě jsou zastoupeni žáci rozdílného věku, s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi). Jednou z motivací je také pro naše žáky možnost volby, ať už jde o samostatnou práci, četbu knihy, stupeň náročnosti práce, atd.