Logopedická prevence

Rok 2017: Je plánováno doškolení další učitelky tak, aby všechny učitelky v mateřské škole byly certifikovanými logopedickými asistentkami. Rok 2016: Logopedická prevence pokračuje bez finanční podpory projektu ve školce i škole. Pokračuje spolupráce s klinickými logopedy. Rok 2015: Paní učitelka Ježková vymyslela a napsala projekt pro výzvu Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 s názvem Povídáme si a učíme se společně. Tento projekt byl vybrán k financování. Cílem projektu je výrazná podpora logopedické prevence v rámci mateřské školy dle vzdělávacího programu a individuálních potřeb jednotlivých dětí, rozšíření každodenní prevence o 30 minut denně, o zdokonalení komunikačních dovedností dětí ve všech oblastech komunikace tak, aby dítě bylo úspěšné nejen ve skupině dětí, ale i v běžné každodenní komunikaci a následně starší děti měly usnadněný vstup do základní školy. Dalším cílem je vznik vlastních materiálů pro tuto logopedickou prevenci, kdy každý materiál bude vytvořen na základě individuálních potřeb dětí. Logopedickou prevenci budou provádět dvě učitelky mateřské školy, které jsou v této oblasti proškoleny, dále budou spolupracovat s další učitelkou mateřské školy a asistentkou pedagoga, která je přidělena k dítěti s narušenou komunikační schopností. Dalším cílem je zábavné odpoledne pro rodiny Mámo, táto, mluvte se mnou, které má za úkol nejen prezentovat činnost školky v této oblasti, ale především zvýšení povědomí rodin o nutnosti kvalitní komunikace a nezastupitelnosti funkce rodiny v této oblasti. Logopedická prevence v rozsahu 1 hodiny denně ( náplň+ potřebný materiál), oblasti, kterých se budou týkat nově vytvořené komplexní materiály: Dechová cvičení – procvičování správného nádechu a výdechu (nákup větrníků, bublifuků, frkaček, foukacích drah aj.) Motorika mluvidel – pohyblivost rtů a jazyka (nákup obrázkových kartiček se cvičením na oromotoriku) Artikulační cvičení – nácvik jednotlivých hlásek (nákup publikací k výslovnosti) Sluchová percepce – procvičování sluchu (logopedická CD, CD písničky, dětské flétny ad.) Zraková percepce – procvičování zraku a zrakové paměti (nákup publikací, logopedické kostky, obrázkové materiály) Hrubá a jemná motrorika – pohybové činnosti (nákup overballů, gymballů ad.) Grafomotorika – procvičení psacích pohybů (nákup, příp. tisk pracovních listů, program Ergo a MiniColours ad.) Vytvoření sady komplexních materiálů pro individualizovaný nácvik- min. 20 ks o rozsahu min. 1 strana, které budou obsahovat metodické pokyny, ale i popis jednotlivých aktivit a soubory cvičení v členění dechová cvičení, motorika mluvidel, artikulační cvičení, sluchová percepce, zraková percepce, hrubá a jemná motorika, grafomotorika. Zábavné odpoledne pro rodiny- Mámo, táto, mluvte se mnou: půjde o zábavnou cestu zahradou, kde rodiny budou společně plnit úkoly, které budou vytvořeny z aktivit projektu, budou zpracovávat materiál, které v rámci projektu vznikly, seznámí se s jednotlivými pomůckami a jejich využitím. Cílem je seznámení rodin s logopedickou prevencí a vytvoření odpovědnosti rodin za řečovou výchovu a odpovědnosti za spolupráci rodiny a školy v oblasti logopedické prevence. Bude zapojeno všech 30 dětí- tj 100%, 3 učitelé+ 1 asistent pedagoga. Projekt je zaměřen na naši obec, výstupy- nově vytvořené materiály budou využívat i žáci školy tj. 20 dětí, které navštěvují kroužek logoprevence.